Categories

Zones

Taxa Municipal de Residus Comercials

Taxa Municipal de Residus Comercials

Pla de Revitalització i Modernització del Comerç Local de Sant Andreu de la Barca.

Base reguladora de la TAXA MUNICIPAL DE RESIDUS COMERCIALS

És el resultat de una Quota básica multiplicada per un coeficient corrector depenent de l’activitat.

Exemple:

Una activitat de botiga tèxtil de 40 m2, està enquadrada en el grup B i hauria de pagar: 163,12 € x 1,40 € = 228,37 €

Tot detallat a continuació:

L’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de les TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, indica el segúent:

Article 11.- Quota tributària

1. Quota bàsica. Per norma general, la quota bàsica anual de la taxa per la prestació de serveis de recollida de residus comercials consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, establiment o despatx, que es determinarà en funció de la seva superfície, d’acord amb les tarifes següents:

Superfície del local

Import anual

Fins a 60 metres quadrats

163,12 €

De 61 a 200 metres quadrats

221,68 €

De 201 a 400 metres quadrats

372,12 €

Més de 400 metres quadrats

435,44 €

2. Coeficient corrector.– Sobre la quota bàsica anterior, s’aplicarà un coeficient corrector en funció del tipus d’activitat, i fracció i volum dels residus comercials generats sobre la base dels costos de la seva recollida i transport.

A).- Classificació d’establiments i locals comercials i de serveis.

GRUP

DESCRIPCIÓ GRUP

ACTIVITAT I EPÍGRAF

GRUP A

Generadors de rebuig

S’inclouran en aquest grup totes aquelles activitats que no es contemplin en la resta dels grups.

GRUP B

Generadors de rebuig i cartró

Comerç majorista de productes tèxtils…613

Comerç minorista tèxtils, pell  i calçat…651

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica …652

Comerç minorista  articles llar i construcció…653

Comerç minorista vehicles i combustibles…654.1-654.2-654.5 –655

Comerç minorista vins i begudes…645

Comerç minorista de llaminadures

Estancs, loteries………646.1-982.1

Comerç minorista béns usats…… 656

Altre comerç minorista…659

Serveis telefònics i altres… 761

Instal•lacions i muntatges…504

Acabats d’obra…501.3-  505

Salons bellesa i estètica…972

Editorials i arts gràfiques…474-476

GRUP C

Generadors de rebuig i paper

Serveis financers…811-812-819-831

Entitats d’assegurances…821-822-823-832

Serveis de promoció immobiliària…833

Serveis de gestió propietat immobiliària…834

Agències de viatges…755

Serveis de publicitat i rel. Públiques…844-845-846

Serveis fotogràfics i fotocopiadores…973.1-493

Consultoris mèdics…942.1-942.9-943-944

Clíniques veterinàries…945

Serveis jurídics, tècnics, comptables…841-842-843

Serveis administratius…849-847

Biblioteques i Museus…966

Centres d’ensenyament sense menjador…931.3-932-933

Centres i organismes oficials

Ràdio, televisió i  telecomunicacions…964-761

GRUP  D

Generadors de rebuig, envasos i/o vidre

Espectacles teatrals, musicals i taurins…965.1-965.2-965.5

Sales de ball i discoteques…969.1

Activitats de joc, recreatives…969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981

Instal•lacions esportives, gimnasos…968.1-967.1-942.2

Cinemes ….963.1

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries…672-673-674-675-676

Altres hospedatge…684-685-686-687

GRUP E

Generadors d’orgànica, rebuig i cartró

Comerç minorista de productes alimentaris…641-642-643-644-647

Comerç minorista de flors, plantes…659.7

Comerç majorista materials de construcció…617

Indústries manufactureres en general…224–244–314-419-463-468

Tallers mecànics en general…691-319

Supermercats i similars…661.1-661.2-661.3-662.1-662.2

GRUP F

Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre

Hotels…681-682-683

Restaurants i càterings…671-677

Hospitals i centres sanitaris…941.1-941.2

Assistència i serveis socials…951

Col•legis majors i residències estudiants…935.1-935.2

Centres d’ensenyament amb menjador…931.1-931.2-931.4-931.5

GRUP G

Generadors de rebuig i que acreditin la contractació de la recollida per part d’un gestor privat, dels residus propis de l’activitat que es desenvolupa en el local.

3. Les associacions de veïns, organitzacions no governamentals i fundacions declarades d’interés públic, partits polítics, organitzacions sindicals, entitats religioses i organismes públics d’investigació que no realitzin cap de les activitats relacionades als grups B a F anteriors, gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota que els correspongui segons la superfície del local.

4. En el supòsit de locals comercials inactius, o locals destinats a usos privats (aparcament o magatzem), la quota a satisfer per aquest concepte es determinarà en funció del valor cadastral de la finca en qüestió, de la mateixa manera que la recollida domiciliària de residus, mitjançant el quadre de tarifes especificat a l’article 5.2 anterior.