Categories

Zones

Quotes i Serveis

Quotes i Serveis

Quota Trimestral. És la quota ordinària mensual amb pagament trimestral d’import del grup de serveis que s’hagi triat.

Els pagaments es faran la primera setmana de cada trimestre natural (al gener, abril, juliol i octubre).

Quota Especial. Són tots aquells imports de campanyes, serveis o promocions no inclosos en la quota trimestral.

Els pagaments es faran en data segons condicions de cada promoció.

Totes les quotes s’abonaran per:

Rebut domiciliat emès per la ACSSAB al compte bancari que s’hagi indicat en el formulari d’alta.

Els soci és responsable d’abonar les quotes en les dates establertes.

Si el soci no està al corrent dels pagaments, la ACSSAB es reserva el dret de donar-lo de baixa dels serveis corresponents, entre ells, el pagament de vals descompto generats en una campanya.

El soci haurà de comunicar a la ACSSAB amb antelació suficient qualsevol canvi, fiscal o bancari, que pugui afectar el correcte abonament de les quotes.

En cas de devolució d’un rebut domiciliat, la ACSSAB carregarà al soci les despeses de devolució que s’hagin generat juntament amb la quota retornada.

Si el soci vol ser baixa com a associat, agrairem una comunicació per escrit amb antelació suficient per a evitar despeses innecessàries.
Quotes_i_Serveis_ACSSAB